Utställare och 

föreläsare under 

konventet 

"Skola, hälsa & 

inlärning 2019


Svalövs kommun

Utställare & presentation

Presenterar treårig satsning på fysisk aktivitet som ett sätt att öka måluppfyllelsen. Satsningen utgår från den empiri, som presenteras av Anders Hansen i boken Hjärnstark. Satsningen beforskas under hela processen av forskare från Linnéuniversitetet.

Mariefreds kommun, Gripsholmsskolan

Utställare

Vi kan visa vårt arbete med vårt tyngdpunktsområde Heartware, våra fantastiska sommar- och vinteräventyr i Renata Chlumskas anda som är vår mentor och som kommer vara med oss under dagen. Vi har också idrott 4 dagar i veckan och puls på högstadiet där vi försöker utveckla ett koncept där eleverna jobbar med diagram och kroppen på matten och NO:n bl a.

Active Quiz
 "
Frågor i rörelse! Välkommen till den prisvinnande tjänsten för utbildningstillfällen med kombinerad fysisk rörelse."

Nacka kommun

Utställare & presentation

Daglig fysisk aktivitet i klassrummet för elever med NPF

GenerationPep

Utställare & presentation

Om Pep Skola - kostnadsfritt metodstöd till alla skolor som vill införa hälsosamma vanor som en naturlig del av skoldagen. Framtaget tillsammans med fyra grundskolor och forskare från Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Gymnastik och idrottshögskolan.

Skolverket

Utställare & presentation

Aktuell information och presentation om nuläget i regeringsuppdraget "Mer rörelse i skolan" + tid för frågor

Huddinge kommun Trångsundsskolan

Utställare & presentation

Hur vi arbetar med aktiva klassrum, brain breaks, rastaktiviteter m.m.

Spelpedagog

Utställare & presentation

Engagera elever till fysisk aktivitet genom användning av spel och datalogiskt tänkande/IKT. Jag vill prata om och ställa ut ett dansprogrammeringspussel som jag har utvecklat där eleverna får pusselbitar i trä som de använder för att skapa sina egna koreografier. Flera danssteg på bitarna är inspirerade från spelet Fortnight. Genom att spelifiera dansundervisningen når jag ut till killarna som tycker att dans är svårt och tråkigt och annars helst inte ens vill delta.

Jag vill dela med mig av en idé så att så många som möjligt kan använda det i skolan. Det går att själv skriva ut pusselbitarna på papper om man vill använda det.


Finspång kommun

Utställare & presentation

På Grosvadsskolan har vi dels puls i samma utformning som de flesta andra skolor. 20 minuter i 70% av max osv. Det som är unikt med vårt projekt är att vi utöver puls även har en schemapost som heter "mental hälsa". Vi jobbar där utifrån forskning gjord främst mot idrott och mänsklig prestation med fokus på tre områden, koncentration, motivation och självförtroende. Syftet är såklart att höja måluppfyllelse och minska andel F men även att komma åt den psykiska ohälsan som finns i samhället. Detta kör vi på en 6-9 skola med ca 400-420 elever.

Kungsbacka kommun

Utställare & presentation

Vi har sedan 2013 arrangerat nätverksträffar för lärare i idrott & hälsa i Kungsbacka kommun. Vi vill . Det ger också en gemenskap hos oss lärare och att arbeta kollegialt är gynnsamt för oss. Kompetensutbildning på hemmaplan!
Vi kan dela med oss av våra erfarenheter till andra och detta kan vara rätt forum. (Vi har besökt konferensen tidigare & vi har startat upp pulpass på våra respektive skolor.)i har sedan 2013 arrangerat nätverksträffar för lärare i idrott & hälsa i Kungsbacka kommun. Vi vill . Det ger också en gemenskap hos oss lärare och att arbeta kollegialt är gynnsamt för oss. Kompetensutbildning på hemmaplan! Vi kan dela med oss av våra erfarenheter till andra och detta kan vara rätt forum. 

Södertälje kommun, Torekällgymnasiet 

Utställare & presentation

Värdeskapande lärande på yrkesprogram. VI har skapat ett ämnesövergripande koncept kring värdeskapande lärande. Varje år möts eleverna av olika teman som hela tiden kopplas till elevernas kommande yrken, vi skapar värde genom att göra en värdeskapande slutprodukt av något slag. Vi har teman hela åren i alla tre år. Detta har gett eleverna en ökad helhetsbild i sina studier och skapat en inre motivation och drivkraft mot målet att få en yrkesexamen. Eleverna och lärarna får en mindre arbetsbelastning genom gemensamma examinationer som mäter förmågor i många olika kurser. Detta ihop med elevernas ökade helhetssyn på utbildningen har gjort våra elever gladare och mer motiverade. Vi har även ökat måluppfyllnaden i samtliga ämnen utom ett (vilket hade en ytterst liten minskning) Vårat arbete har uppmärksammats på flera plan bla svt, lokala tidningar, skolverket samt facktidningar.

Linköpings kommun, Birgittaskolan

Utställare & presentation

Aktiv skola med kollegialt lärande, puls och aktivt klassrum

Järfälla kommun

Utställare & presentation

Sedan ett år tillbaka driver vi ett forskningsprojekt ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” på två skolor i Järfälla. Syftet med forskningsstudien är att undersöka om det är möjligt att öka inlärningen i de teoretiska ämnena matematik och svenska och bidra till högre måluppfyllelse med hjälp av återkommande pulsaktiviteter. Vidare att öka elevernas arbetsminne, koncentration och välmående. Vi kan redan nu presentera spännande resultat.
Dessutom utökar vi pilotprojektet ”Daglig rörelse i skolan” till ytterligare 5 skolor i Järfälla (HT 18). Vi vill gärna presentera möjligheter och svårigheter under vårt arbete med projektet, samt resultaten från första året” Rörelse i Järfällasskolor igår, idag och imorgon.

Activio Fitness

Företag

Använd Activio´s verktyg för ökad inlärning med pulsträning, förbättra måluppfyllelse och elevhälsa eller motivationsverktyg i idrott och hälsa.

Valdermarsvik,  Vammarskolan 

Utställare & presentation

Vi har nu kommit igång med vad vi kallar Puls 2.0, dvs hur vi tar in det vi vet kring inlärning, motivation, fokus i klassrummet. Det vi arbetar med är både elev- och lärarperspektiv och vill dela med oss av vad vi har lärt oss hittills samt berätta om vad våra förhoppningar är på såväl kort som lång sikt.

SiS (Statens institutionsstyrelse), Tysslingeskolan

Utställare & presentation

Vi arbetar på en liten skola på en statlig institution (SiS) för tvångsomhändertagna pojkar 16-21 år med missbruksproblem och kriminalitet. Vi har denna termin startat ett ämnesintegrerat projektet ”Min framtid” där pulshöjande morgonträning 2 dagar/vecka med efterföljande minifrukost (drickyoghurt och elevlagda energibärare) är med som ”Min hälsa”. En elevgrupp är utvald att delta, men fler och fler elever vill komma med och även personal har börjat träna med oss. Nu deltar ungefär som bäst 25 % av skolans elever.

ActiveS

Företag

ActiveS – för ökad aktivitet och bättre koncentration

Yogiteens

Utställare & presentation

Jobbar för en välmående skolmiljö genom workshops i mental träning och yoga. På högstadie och gymnasieskolor.

Djurgården IF

Utställare & presentation

 För oss på Djurgården är det intressant att berätta om hur vi arbetar tillsammans skolor och fritidshem för att skapa mer rörelse bland Stockholms barn och unga. Vi kan antingen prata ur ett systemperspektiv där vi redogör för hur vi ser att skola och idrottsförening kan samspela för att öka den totala dagliga mängden fysisk aktivitet men vi kan också ge konkreta exempel på hur vi har arbetat, t.ex. på hur vi genom våra Mini-Camper under 2018 aktiverat över 3000 barn i Stockholms skolor. Det unika i vårt arbetssätt är att vi maximerar resursutnyttjande, säkerställer att samtliga intressenter bidrar med det som de är bäst på och att sett byggs utifrån en modell om gemensamt värdeskapande (shared value).

SportOffice

Företag

Cykla under lektionen med deskcycle/deskbike

WriteyBoard

Företag

Smarta wihteboardlösningar för hela klassrummet

Scriin (Skola)

Företag
Förser elever och pedagoger med verktyg för att säkerställa en hälsosam nivå av fysisk aktivitet under skoldagen.

Peter Büchner Hede, Langhøjskolen, Danmark 

(Presentation på engelska) 

Utställare & presentation

Pædagogisk idræt.; er du optaget af, hvordan man kan arbejde med bevægelsesglæde og læring samtidig? Hvilken læring kan man finde i bevægelse og hvad skal man være særligt opmærksom på? Pædagogisk idræt er et komplet koncept, der både integrerer pulsaktiviteter såvel som kognitivt stimulerende aktiviteter og teorien bag hele tænkningen får du ved denne præsentation. 

Riksidrottsförbundet

Utställare & presentation

Rörelsesatsning i skolan" ett regeringsuppdrag för ökad rörelse under hela skoldagen. Vi har sedan hösten -18 ett rikstäckande arbete med samordnare i varje distrikt som samverkar med kommuner och skolor. Vi utgår rörelseförståelse (physical literacy) för att fler barn ska vilja, våga, kunna vara aktiva.

Ledning och stimulans

Utställare & presentation

Bild och digitalt stöd för att skapa en inkluderande lärmiljö.

ReSan -målinriktad utveckling

Utställare & presentation

Så här formar vi ett helt vanligt klassrum, för en helt vanlig högstadieklass, till att bli en tillgänglig, stimulerande och aktiv lärmiljö. Alla elever är unika och olika och därför måste klassrummet formas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det är dags att belysa vikten av eleverna lärmiljö där en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap skapar möjligheter för arbetsro, aktivitet och lärande!

Kalix kommun, Töreskolan

Utställare & presentation

Vi är en skola fsk-6 skola som arbetar med hälsa och lärande i ett helhetsperspektiv där hela skolan är delaktig. Vi har myntat begreppet Hälsans big 5 och arbetar andra året med Skolverkets hälsofrämjande skolutveckling där biträdande professor vid Specialpedagodiska enheten vid Luleåtekniska universitet är forskningsstöd. Det positiva resultat arbetet gett elever, och personal både hälsomässigt men också via ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero är långt över förväntan efter enbart en korttid. DN gjorde ett reportage om skolan 4 dec 2018 vilket också Skolverket delade på sin FB sida. Mer om vårt arbete går att läsa på https://sites.google.com/edu.kalix.se/larbloggen/startsida

Stockholm Stad "Spring i benen"

Utställare & presentation
Spring i benen är ett nätverk för alla Stockholms grundskolor som syftar till att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen samt lära dem att grundlägga en hälsosam livsstil.
Skolorna ingår i ett gemensamt nätverk där varje skola har minst en representant som sprider goda exempel på fysisk aktivitet. Nätverket är det viktigaste verktyget för att ta fram och dela goda exempel på fysisk aktivitet. Skolornas stöd till varandra gör att utvecklingen kommer inifrån skolan. Utöver skolornas representanter så består "Spring i benen" av en handledargrupp med ett flertal handledare som stöttar skolorna i arbetet.
Handledaren arbetar nära skolas egen Spring i benen representant och handledargrupp genom att stötta i arbetet med att hitta hållbara lösningar för den enskilda skolan.
Lösningarna kan exempelvis vara att sätta mätbara mål tillsammans med styrgrupp/skolledning, inspirera och delge goda exempel, hjälpa skolan att starta fler elevaktiviteter och/eller vara behjälplig i att utveckla strategier kring bland annat fysisk aktivitet, aktiva klassrum, simning och motorik etc..
Målet är att nätverket Spring i benen ska utvecklas till ett självgående kollegialt utvecklingsarbete mellan och inom Stockholms grundskolor. Nätverksdeltagarna ger elever stöd utifrån goda exempel som hämtats från andra skolor. Därefter ska skolorna ha redskap och organisation för att kunna driva utvecklingen själva inom skolan.
Långsiktigt mål är att alla elever som lämnar grundskolan har grundlagt en livsstil som kännetecknas och motiverar till regelbunden fysisk aktivitet och goda kostvanor.


Eslöv, Norrevångsskolan

Utställare & presentation

Vad har Eslöv som är unikt i Sverige?
Jo, ett projekt som drivs tillsammans av en grundskola och en grundsärskola.
Hälsogruppen på Norrevångsskolan 7-9 och grundsärskolan Bredablick 7-9 delar gärna med sig av sitt gemensamma hälsofrämjande projekt ” Fysisk aktivitet för lärande ”.
Målet med projektet är att öka elevernas hälsa, lärande och måluppfyllelse.
Vilka i personalen är med i projektet?
Hela vår personalgrupp är delaktiga i projektet enligt följande;
Projektägare, Norrevångsskolans rektor och grundsärskolan Bredablicks rektor.
Projektgrupp, Hälsogruppen som består av personal både från Norrevång och Bredablick.
Projektmedlemmar, Norrevångsskolans och Bredablicks personal.
Referensgrupp, skolsköterska, skolkurator och studiecoach.
Hälsogruppen driver projektet och har en bredd av lärare i följande ämnen;
# trä-och metallslöjd
# matematik
# specialpedagog
# textillärare
# NO
# idrottslärare
Hur arbetar vi för att nå våra projektmål?
1, Fyra schemalagda Pulspass/vecka må-tor med åk 7 och 8.
Mellan kl 08.30-08.55 åk 8 och Bredablick, 123 elever.
Mellan kl 09.00-09.25 åk 7
Totalt 235 elever pulsas upp dagligen må-tor.
Vilken personal jobbar med Pulspassen?
Fyra Pulspedagoger med följande kompetens;
# studie-och yrkesvägledare
# musiklärare
# språklärare/idrott och hälsa
# idrottslärare
Hur går Pulspassen till?
Eleverna har pulsband och får välja mellan fyra olika aktiviteter.
Eleverna har varit med och tagit fram aktiviteterna.
Alla elever deltar efter förutsättningar och förmåga.
Utöver Pulspassen så har vi extra stöd i idrott och hälsa för elever med särskilda behov, förhöjd idrott med åk 9 som kommer kopplas på till Pulspassen nästa läsår och en Skolidrottsförening NIF.
Totalt så har vi i tjänstefördelningen 10 timmar extra idrott utöver timplanen!
Några elever från grundsärskolan kommer att delta med Norrevång på idrotten och följa grundskolans läroplan i idrott och hälsa.
2, Genom arbete med aktiva klassrum för att främja elevernas lärande.
Vi har designade klassrum i matematik och SO och ämnar öppna upp i fler ämnen.
3, Genom brain breaks, som alla lärare gör.
Vi har också Hälsodagar/Friluftsdagar som består av utförsåkning i skidor, skridsko, äventyrspedagogik, Skoljoggen, trippelboll, orientering, friluftsliv med NO, volleyboll och dans,
Hur gör vi för att främja personalens hälsa?
Jo, vi har sammanlagt 135 pulsband och bjuder in personalen till att delta på Pulspassen på morgnarna. Vår rektor deltar när hon kan, några deltar alltid och andra har provat på.
Vår rektor jobbar kontinuerligt med att främja en god hälsa för personalen.
Hälsogruppen har föreläst om sitt projekt för skolor och på Lärfestivalen i Eslöv.
Vi har också haft studiebesök från andra skolor som är intresserade av vårt upplägg.
Våra styrkor är;
# att all personal jobbar med projektet, så vi är inte sårbara om personal eller rektor slutar.
# att all personal planerar och deltar på Hälsodagar/ Friluftsdagar.
# vår bredd av ämneskompetenser i Hälsogruppen och bland Pulspedagogerna.
Ovanstående brukar annars ligga på idrottslärarna.
Utmaningen är stor på högstadieskolor att genomföra Hälsoprojekt där all personal är inkluderad och om vi kan bidra till att fler skolor kan uppnå detta så är vi bara glada.
Vad har Eslöv som är unikt i Sverige?
Jo, ett projekt som drivs tillsammans av en grundskola och en grundsärskola.
Hälsogruppen på Norrevångsskolan 7-9 och grundsärskolan Bredablick 7-9 delar gärna med sig av sitt gemensamma hälsofrämjande projekt

Plats: Elite Marina Tower + Tyresö skola, Stockholm

Datum: 2-3 april, 2019

Välj som det passar dig!

Vid gruppbokning 50% rabatt för person nr 4*

Välj fakturering -18 eller -19


Dag 1 (Pulsdag + se aktivt klassrum) 2 april

Boka tidigt: 995:- ex moms (Gäller t.om. 31/1. Därefter 1200:- ex moms)

Abonnerad buss avgår från Elite Marina Tower kl 9:30 och åker tillbaka kl 15.00. Lunch, eftermiddagsfika, sportdryck ingår. Serveras i sporthallen. OBS SLUTSÅLT FÖRRA ÅRET OCH BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER I ÅR SÅ VÄNTA INTE!

Gemensam middag på Elite Marina Tower + mingel (2/4 Tisdag kväll kl 19.00)

398:- ex moms

Ta chansen att mingla och äta god mat med kollegor från hela Sverige!

Dag 2 (Konvent, TeachMeet, utställare, kollegiala diskussioner)

Boka tidigt: 995:- ex moms (Gäller t.om. 31/1. Därefter 1200:- ex moms)

Lättare frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Paketpris Dag 1 + 2

Boka tidigt: 1695:- ex moms (Gäller t.om. 31/1. Därefter 1895:- ex moms)


Paketpris Dag 1 + 2 + middag

Boka tidigt: 1995:- ex moms (Gäller t.om. 31/1. Därefter 2295:- ex moms)


* Gäller endast om alla i gruppen valt samma paket + att inga extrarabatter gäller för person nr 4

BEHÖVER DU BOENDE PÅ ELITE MARINA BOKA HÄR!

Varmt välkomna önskar Teamkoncept
Vid frågor, funderingar eller större gruppbokningar kan ni alltid kontakta oss!
mailto:info@teamkoncept.se
Tel. 08875450